16 กรกฎาคม
17 กรกฎาคม
18 กรกฎาคม
  • ฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม
  • 9:00AM - 12:00PM  ประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ครั้งที่ 6/2561 และรายงานความก้าวหน้าของศูนย์และหน่วยวิจัย โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
19 กรกฎาคม
  • ฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม
  • 8:00AM  อบรมอัคคีภัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
  • 9:00AM - 4:00PM  อบรม Manuscript ครั้งที่ 3 โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  วิจัย
  • 1:00PM - 4:30PM  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  บริหาร
20 กรกฎาคม
  • ฝึกอบรมแพทย์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม
  • 8:00AM  รับน้องรถไฟ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา
  • 8:00AM - 1:00PM  เสวนาเรื่อง มะเร็งตับ รักษาหายได้จริงหรือ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  กิจกรรม
21 กรกฎาคม
  • 8:00AM  รับน้องรถไฟ โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  การศึกษา