หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Varieties of Post-Operative Pain Management

ANTs&Counseling

การบรรยายเรื่อง “ANTs&Counseling และ WorkShop ANTs&Counseling” ณ ห้องบรรยายชั้น2 ในห้องผ่าตัดและ ห้องเรียนชั้น 3 อาคารราชนคริทร์    โดย รศ.พญ. อรอุมา ชัยรัตน์, ผศ.พญ.ธัชวรรณ จิระติวานนท์ วันที่ 5 มกราคม 2562

งาน OD วิสัญญีวิทยา 22 ธันวาคม พ.ศ.2561

งานอบรมสัมมนาประจำปี 2561 ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการตอบสนองแผนกลยุทธ์ IWISH” ณ โรงแรมศิริปันนา รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2561