หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เบอร์โทรติดต่อ 053935522-6

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2562

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน 7 อัตรา กำหนดการสัมภาษณ์รับผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน (ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย) รอบที่ 1: วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันฝึกอบรมที่แพทย์ผู้สมัครเลือกเป็นอันดับที่ 1 รอบที่ 2 และ 3: วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันงานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ…