<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slide_alt in <b>D:\inetpub\wwwroot\dept\pharmaco\home\wp-content\plugins\ultimate-responsive-image-slider\uris-layout.php</b> on line <b>264</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slide_alt in <b>D:\inetpub\wwwroot\dept\pharmaco\home\wp-content\plugins\ultimate-responsive-image-slider\uris-layout.php</b> on line <b>264</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slide_alt in <b>D:\inetpub\wwwroot\dept\pharmaco\home\wp-content\plugins\ultimate-responsive-image-slider\uris-layout.php</b> on line <b>264</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slide_alt in <b>D:\inetpub\wwwroot\dept\pharmaco\home\wp-content\plugins\ultimate-responsive-image-slider\uris-layout.php</b> on line <b>264</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: slide_alt in <b>D:\inetpub\wwwroot\dept\pharmaco\home\wp-content\plugins\ultimate-responsive-image-slider\uris-layout.php</b> on line <b>264</b><br />

News

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว โสรญา กลิ่นปรุง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล The

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุธาสินี ปารมี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 • ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวด 5 ส (แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น) ในงาน HA BOOM

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายปทีป หาญกิจิชัย นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล The Best

Activities

 • งานทำบุญปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลอง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาล และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

 • ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ 1. นางสาว สุธาสินี ปารมี 2. นางสาว

 • ภาควิชาได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมวาดภาพตามเส้นประ และจับรางวัลต่างๆ  

 • งานทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บุคลากรของภาควิชาฯ ที่ล่วงลับ สัตว์ทดลอง สรรพสัตว์ และสรรรพจิตญาณ