ระบบลงทะเบียนเข้าฝึกปฏิบัติหัตถการ

ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก CSC ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์