ระบบจองหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดให้สมัครเข้าพักหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามรอบดังนี้


  โดยลำดับการจองห้องพักจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
  ช่วงที่ 1 : สำหรับผู้ที่ต้องการจองห้องเดิม (วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 )
  โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
      1. ผู้ที่พักคู่กับรูมเมทคนเดิมและพักห้องเดิม
      2. ผู้ที่มีรูมเมทเพียงในนาม (สามารถจองห้องพักเดิมโดยใช้ชื่อผู้พักอาศัยคนเดียวได้)
      3. ผู้ที่ต้องการแยกกับรูมเมทเดิมเพื่อพักเดี่ยว แต่ยังพักห้องเดิม โดยผู้ที่แยกออกมาแต่ต้องการพักในหอพักคณะแพทย์อยู่ สามารถจองห้องพักเดี่ยวได้ในช่วงที่ 3
  ช่วงที่ 2: สำหรับผู้ที่ย้ายออกจากหอ 2 ชาย (วันที 1 - 2 เมษายน 2564)
  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
      1. เป็นผู้ที่มีชื่อพักในหอ 2 ชาย ปีการศึกษา 2563
      2. มีสิทธิจองห้องพักใน หอ 3 ชาย และหอพัก 14 ชั้น ที่คงเหลือจากช่วงที่ 1 เท่านั้น
  ช่วงที่ 3: สำหรับผู้ที่ต้องการจองห้องใหม่
  (ชั้นคลินิก วันที่ 5 – 8 เมษายน 2564, ชั้นพรีคลินิก วันที่ 9 - 12 เมษายน 2564)
  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
      1. เป็นผู้ที่มีเงื่อนไขนอกเหนือจากผู้จองห้องพักในช่วงที่ 1 และ 2
      2. มีสิทธิจองห้องพักที่คงเหลือจากช่วงที่ 2 เท่านั้น
      โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีสิทธิจองหอพักดังนี้
      นักศึกษาแพทย์ชาย
      ชั้นปีที่ 2-6: หอ 3 ชาย, หอ 14 ชั้น
      * สำหรับนศพ.ชายชั้นปีที่ 2 หากต้องการพักหอ 14 ชั้น จะลงทะเบียนได้แบบพักคู่เท่านั้น
      เนื่องจากจำนวนห้องมีจำกัด
      นักศึกษาแพทย์หญิง
      ชั้นปีที่ 2: หอ 2 หญิง, หอหญิง 4/37
      ชั้นปีที่ 3: หอ 2 หญิง, หอหญิง 4/37
      ชั้นปีที่ 4-6: หอหญิง 7
  กำหนดการจองหอพัก
  ช่วงที่ 1: วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
  ช่วงที่ 2: วันที 1 - 2 เมษายน 2564
  ช่วงที่ 3: ชั้นคลินิก วันที่ 5 – 8 เมษายน 2564
            ชั้นพรีคลินิก วันที่ 9 - 12 เมษายน 2564
  กำหนดการย้ายเข้า
  ชั้นปีที่ 4, 5, 6: 18 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564
  ชั้นปีที่ 3: 2- 7 พฤษภาคม 2564
  ชั้นปีที่ 2: 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ.
- ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ย้ายออก ภายในวันที่ 11-17 เมษายน 2564

- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองหอพักได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 053-935271
- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ หน่วยสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย โทร. 053-935570