ตำแหน่งที่เปิดรับ

วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด ประเภท ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวน อัตราค่าจ้าง สถานะ หมายเหตุ Ref.
2022-09-26 17:10

96 views

2022-10-05 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 12,170 ประกาศรับสมัคร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ 329
2022-09-07 17:51

346 views

2022-09-20

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว พยาบาล งานประกันสังคม 1 21,750 ประกาศรับสมัคร 328
2022-09-07 17:47

648 views

2022-09-20

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ งานบริหารงานวิจัย 1 20,250 ประกาศรับสมัคร 327
2022-09-26 17:45

1765 views

2022-09-16 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ 1 20,250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 326
2022-09-06 13:38

44 views

2022-09-30 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 3 41,000 ประกาศรับสมัคร 324
2022-08-31 08:39

479 views

2022-09-30 พนักงานประจำ วิศวกร ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ 1 21,750 ประกาศรับสมัคร 323
2022-09-07 17:39

656 views

2022-09-23

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว นักโภชนาการ งานโภชนาการ 1 15,530 ประกาศรับสมัคร 322
2022-09-26 17:36

616 views

2022-08-31 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานบริหารโรงพยาบาล 1 12,170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 321
2022-09-13 17:27

245 views

2022-09-20

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ 1 21,750 ขยายเวลารับสมัคร ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565 320
2022-09-14 07:11

169 views

2022-10-09 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวิทยา 1 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 319
2022-09-26 17:20

1355 views

2022-08-20 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 6 26,130 ผลการคัดเลือก แจ้งห้องสอบข้อเขียนเป็นห้อง 410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 318
2022-09-26 17:17

510 views

2022-08-24 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 20,250 ผลการคัดเลือก 317
2022-09-15 11:02

4250 views

2022-08-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป งานบริการกลางโรงพยาบาล 5 11,740 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 316
2022-09-26 17:39

2496 views

2022-08-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานช่าง(นายช่างเทคนิค) งานซ่อมบำรุง 3 15,530 ผลการคัดเลือก 315
2022-09-26 17:13

546 views

2022-08-15 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 21,750 ผลการคัดเลือก 314
2022-09-20 14:49

1075 views

2022-08-31 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 12,170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 312
2022-09-28 17:57

4711 views

2022-07-21 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 15,530 ผลการคัดเลือก 311
2022-09-28 17:58

2672 views

2022-08-12 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 20,250 ผลการคัดเลือก 310
2022-08-10 14:22

244 views

2022-10-12 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี 1 41,000 ประกาศรับสมัคร 309
2022-09-27 08:39

1750 views

2022-07-24 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 308
2022-08-30 17:24

2027 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์ งานปฏิบัติการชันสูตร 1 15,530 ผลการคัดเลือก 307
2022-09-26 17:33

2868 views

2022-08-15 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษา 1 20,250 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 14 กันยายน 2565 306
2022-09-20 14:48

1758 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริการการศึกษา 1 20,250 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเป็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 305
2022-08-25 15:38

789 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 21,750 ผลการคัดเลือก กรุณาแนบใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลด้วย 304
2022-08-11 09:39

1145 views

2022-07-17 พนักงานชั่วคราว นักรังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา 2 21,750 ผลการคัดเลือก 303
2022-09-26 17:29

1493 views

2022-07-31 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 20,250 ผลการคัดเลือก 302
2022-08-11 09:41

3139 views

2022-07-08 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) ภาควิชาจักษุวิทยา 1 15,530 ผลการคัดเลือก 301
2022-08-25 17:02

2563 views

2022-07-01 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด 1 21,750 ผลการคัดเลือก 300
2022-08-10 14:12

808 views

2022-06-30 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี 1 41,000 ผลการคัดเลือก 298
2022-06-28 17:40

3838 views

2022-05-20 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานบริการการศึกษา 1 15,530 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 297
2022-07-04 13:30

2042 views

2022-05-27 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 1 12,600 ผลการคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 296
2022-06-07 14:54

3093 views

2022-05-08 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 11,740 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 295
2022-05-31 11:35

3261 views

2022-05-06 พนักงานจ้างตามโครงการ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร 2 20,250 ผลการคัดเลือก 294
2022-05-25 08:54

1506 views

2022-04-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานบริหารโรงพยาบาล 1 12,170 ผลการคัดเลือก 293
2022-06-07 15:09

1105 views

2022-04-29 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 292
2022-06-28 17:38

9919 views

2022-04-22 พนักงานชั่วคราว นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาล 2 20,250 ผลการคัดเลือก 291
2022-04-22 11:50

1796 views

2022-03-25 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานธนาคารเลือด 1 11,495 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือก เป็นวันที่ 22 เมษายน 2565 290
2022-04-27 13:38

1357 views

2022-03-25 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 20,250 ผลการคัดเลือก 289
2022-03-30 16:39

1947 views

2022-03-17 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 12,298 ผลการคัดเลือก 288
2022-04-04 15:13

3556 views

2022-03-13 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานบริการการศึกษา 1 15,040 ผลการคัดเลือก 287
2022-04-04 15:11

4471 views

2022-03-13 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) งานบริการการศึกษา 1 19,453 ผลการคัดเลือก 286
2022-04-04 15:12

4320 views

2022-02-28 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 15,040 ผลการคัดเลือก 285
2022-09-16 06:51

8037 views

2022-07-22 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 0 26,130 ผลการคัดเลือก 284
2021-12-29 07:57

1433 views

2021-12-17 พนักงานประจำ แพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 26,130 ผลการคัดเลือก 283
2022-06-15 09:56

3238 views

2022-05-20 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 3 25,793 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และประกาศผลการสอบในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 282
2022-01-25 15:30

3214 views

2021-12-13 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 12,298 ผลการคัดเลือก แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันที่ 27 มกราคม 2565 281
2022-01-19 20:11

1560 views

2021-12-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์) งานปฏิบัติการชันสูตร 1 12,298 ผลการคัดเลือก 280
2022-01-19 20:07

3129 views

2021-12-06 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 11,140 ผลการคัดเลือก แจ้งเรื่องวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที7 มกราคม 2565 279
2022-09-20 09:05

1080 views

2022-07-29 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 4 41,000 ผลการคัดเลือก 278
2022-04-27 09:18

1777 views

2022-01-14 พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 277
2021-12-21 15:21

807 views

2021-11-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานซ่อมบำรุง 1 11,495 ผลการคัดเลือก 276
2021-11-29 14:20

434 views

2021-11-11 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานบริการกลางโรงพยาบาล 1 11,495 ผลการคัดเลือก ได้รับประกาศนียบัตรการตัดเย็บผ้า 275
2021-12-20 11:28

705 views

2021-12-15 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา 1 41,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 274
2021-12-21 10:48

2036 views

2021-10-29 พนักงานชั่วคราว นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ 1 19,453 ผลการคัดเลือก 273
2021-12-21 10:47

4314 views

2021-10-29 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 10 25,793 ผลการคัดเลือก เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 272
2021-11-23 16:24

1202 views

2021-10-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 11,495 ผลการคัดเลือก 271
2021-12-07 15:43

6809 views

2021-09-23 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) งานบริการการศึกษา 1 19,453 ผลการคัดเลือก ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม 2564 270
2021-11-17 15:14

5270 views

2021-09-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) งานนโยบายและแผน 2 19,453 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 269
2021-10-20 11:34

879 views

2021-09-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานบริการกลางโรงพยาบาล 2 11 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ได้รับประกาศนียบัตรการตัดเย็บผ้า 267
2021-10-05 10:01

2134 views

2021-09-12 พนักงานชั่วคราว พนักงานช่าง(ช่างเทคนิค) งานซ่อมบำรุง 1 12,298 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 266
2021-09-22 17:26

5569 views

2021-09-05 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 0 ผลการคัดเลือก แจ้งเลื่อนวันที่ประกาศผลสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีก่อนเรียกสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 22 กันยายน 2564 265
2021-09-27 16:16

7054 views

2021-09-05 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) คณะแพทยศาสตร์ 0 0 ผลการคัดเลือก แจ้งเลื่อนวันที่ประกาศผลสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีก่อนเรียกสัมภาษณ์ฯเป็นวันที่ 27 กันยายน 2564 264
2021-09-21 15:00

2137 views

2021-08-31 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 20,868 ผลการคัดเลือก 263
2021-09-21 15:01

1226 views

2021-08-23 พนักงานชั่วคราว นักรังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา 2 20,868 ผลการคัดเลือก 262
2021-11-17 15:19

3576 views

2021-08-20 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด 1 20,868 ผลการคัดเลือก 261
2021-10-21 08:42

1934 views

2021-10-08 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 9 26,130 ผลการคัดเลือก 260
2021-08-31 09:51

1925 views

2021-08-06 พนักงานประจำ วิศวกร ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ 1 21,750 ผลการคัดเลือก 259
2021-09-15 16:53

952 views

2021-08-23 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม งานทันตกรรม 2 12,018 ผลการคัดเลือก 258
2021-09-13 17:00

2512 views

2021-07-04 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 1 11,495 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 257
2021-08-11 15:30

1168 views

2021-06-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานช่าง(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) งานซ่อมบำรุง 1 12,298 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 256
2021-09-01 14:38

1481 views

2021-07-23 พนักงานประจำ พนักงานช่าง งานซ่อมบำรุง 1 15,530 ผลการคัดเลือก 255
2021-08-23 10:37

400 views

2021-10-29

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 4 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 254
2021-10-25 08:30

11950 views

2021-07-23 พนักงานประจำ แพทย์(นายแพทย์)(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 0 26,130 ผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 253
2021-07-16 10:44

991 views

2021-06-11 พนักงานประจำ ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 26,130 ผลการคัดเลือก 252
2021-10-25 17:20

5016 views

2021-06-16 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 5 19,453 ผลการคัดเลือก 251
2021-04-30 10:19

2070 views

2021-03-25 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 2 10,820 ผลการคัดเลือก 250
2021-04-08 16:33

2495 views

2021-03-17 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 4 25,455 ผลการคัดเลือก 249
2021-04-30 10:17

838 views

2021-03-19 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(ยาม) งานอาคารสถานที่ 2 10,540 ผลการคัดเลือก 248
2021-03-31 15:31

714 views

2021-02-19 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 10,820 ผลการคัดเลือก 247
2021-03-25 15:13

2400 views

2021-02-14 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย) งานบริหารงานวิจัย 1 18,655 ผลการคัดเลือก 246
2021-03-30 17:33

7607 views

2021-01-31 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานบริการการศึกษา 1 14,550 ผลการคัดเลือก 245
2021-06-09 10:40

517 views

2021-05-28 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 2 41,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 244
2021-02-11 18:07

3042 views

2021-01-15 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 14,550 ผลการคัดเลือก 243
2021-02-01 21:21

1360 views

2020-12-31 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(ยาม) งานอาคารสถานที่ 5 10,540 ผลการคัดเลือก 242
2021-01-20 15:10

4179 views

2020-11-30 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ งานบริหารงานวิจัย 1 18,655 ผลการคัดเลือก 241
2020-12-19 20:07

2151 views

2020-11-15 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 1 11,435 ผลการคัดเลือก 240
2020-11-24 21:33

1712 views

2020-10-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน(ครู) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 18,655 ผลการคัดเลือก 239
2020-12-01 17:07

1355 views

2020-10-25 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 19,985 ผลการคัดเลือก 238
2021-04-27 13:55

2666 views

2021-01-31 พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 237
2020-10-09 14:54

194 views

2020-11-13

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 41,000 ประกาศรับสมัคร 236
2020-10-21 14:22

1653 views

2020-10-13 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 26,130 ผลการคัดเลือก 235
2020-12-19 20:08

3253 views

2020-10-16 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานปฏิบัติการชันสูตร 1 19,985 ผลการคัดเลือก 234
2020-12-04 21:04

9579 views

2020-10-05 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ศูนย์บริการตติยภูมิ 1 18,655 ผลการคัดเลือก 232
2020-11-25 09:27

3744 views

2020-09-25 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 5 18,655 ผลการคัดเลือก 231
2020-10-22 15:38

2242 views

2020-09-21 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 19,985 ผลการคัดเลือก แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2563 230
2020-11-25 21:46

3749 views

2020-09-18 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) ภาควิชาชีวเคมี 1 18,655 ผลการคัดเลือก 229
2020-12-17 15:10

9816 views

2020-09-11 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 18,655 ผลการคัดเลือก 227
2020-12-11 10:19

4986 views

2020-09-13 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด 2 19,985 ผลการคัดเลือก 226
2020-10-15 09:58

1744 views

2020-09-11 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 41,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 225
2020-09-29 11:26

2886 views

2020-08-24 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 1 11,435 ผลการคัดเลือก 224
2020-10-19 17:27

6561 views

2020-08-19 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 11,905 ผลการคัดเลือก 223
2020-09-15 11:51

4301 views

2020-07-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์) ภาควิชาปรสิตวิทยา 1 11,905 ผลการคัดเลือก 222
2020-09-28 16:25

2272 views

2020-06-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 1 10,820 ผลการคัดเลือก 220
2020-08-21 15:08

2039 views

2020-06-22 พนักงานชั่วคราว พนักงานวิทยาศาสตร์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์) งานปฏิบัติการชันสูตร 1 11,905 ผลการคัดเลือก 219
2020-10-09 14:05

655 views

2020-09-04 พนักงานประจำ ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 26,130 ผลการคัดเลือก 218
2020-08-31 15:37

5251 views

2020-06-23 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 14,550 ผลการคัดเลือก 216
2020-09-15 16:19

11308 views

2020-07-24 พนักงานประจำ แพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) คณะแพทยศาสตร์ 0 26,130 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 215
2020-07-13 19:34

10769 views

2020-05-20 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 12 25,455 ผลการคัดเลือก ขอแจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือก เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติ 214
2020-10-12 15:06

3276 views

2020-05-15 พนักงานประจำ พนักงานช่าง(ช่างเทคนิค) งานซ่อมบำรุง 1 15,530 ผลการคัดเลือก 213
2020-07-13 19:31

5005 views

2020-03-06 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) งานบริหารงานวิจัย 1 17,060 ผลการคัดเลือก 212
2020-02-26 16:34

1593 views

2020-01-26 พนักงานชั่วคราว นักวิจัยผู้ช่วย งานบริหารงานวิจัย 1 24,000 ผลการคัดเลือก มีรายละเอียดแนบเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 211
2020-02-07 14:28

1085 views

2020-01-31 พนักงานประจำ แพทย์(นายแพทย์)(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 26,130 ผลการคัดเลือก 210
2020-03-11 17:11

1276 views

2020-01-26 พนักงานชั่วคราว นักวิจัย งานบริหารงานวิจัย 2 37,000 ผลการคัดเลือก เพิ่มเติมรายละเอียดการสัมภาษณ์ 209
2020-07-29 16:44

7037 views

2020-01-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 17,060 ผลการคัดเลือก 208
2020-07-23 09:06

2311 views

2020-01-17 พนักงานชั่วคราว พนักงานโภชนาการ งานโภชนาการ 1 13,570 ผลการคัดเลือก 207
2019-12-18 14:09

761 views

2020-01-17

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว นักวิจัยผู้ช่วย งานบริหารงานวิจัย 1 24,000 ประกาศรับสมัคร 206
2020-02-28 09:17

3110 views

2020-01-03 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานพัสดุ) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 13,570 ผลการคัดเลือก 205
2020-02-26 12:06

3121 views

2019-12-30 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ) งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 13,570 ผลการคัดเลือก 204
2020-02-19 07:01

2060 views

2020-01-27 พนักงานประจำ พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บุคคล) งานบริหารงานบุคคล 1 20,250 ผลการคัดเลือก 203
2020-03-25 09:24

4393 views

2020-01-15 พนักงานประจำ อาจารย์(อาจารย์ ( Associate Instructor )) คณะแพทยศาสตร์ 30 41,000 ผลการคัดเลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 201
2020-01-21 14:16

731 views

2019-11-30 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 3 41,000 ผลการคัดเลือก 200
2019-12-09 09:06

688 views

2020-01-09

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 199
2020-02-14 14:41

1783 views

2019-11-08 พนักงานชั่วคราว นักสถิติ งานบริหารงานวิจัย 1 17,060 ประกาศผลสอบข้อเขียน 198
2020-01-22 16:08

544 views

2019-12-18 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) งานพัสดุและยานพาหนะ 1 9,470 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 197
2020-01-06 13:54

2871 views

2019-11-07 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 1 11,120 ผลการคัดเลือก 196
2019-12-23 11:04

1083 views

2019-11-15 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 1 24,780 ผลการคัดเลือก 195
2019-12-20 09:02

915 views

2019-11-18 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 10,270 ผลการคัดเลือก 194
2019-11-29 17:39

957 views

2019-12-27

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 9,470 ขยายเวลารับสมัคร 193
2019-12-16 14:59

1348 views

2019-10-16 พนักงานชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 18,220 ผลการคัดเลือก 192
2019-12-06 16:52

5968 views

2019-09-30 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 6 10,270 ผลการคัดเลือก 191
2019-11-21 16:08

1615 views

2019-09-30 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 11 24,780 ผลการคัดเลือก 190
2019-11-05 16:53

2348 views

2019-09-20 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ 1 17,060 ผลการคัดเลือก 189
2019-10-30 10:12

579 views

2019-09-28 พนักงานชั่วคราว ทันตแพทย์ งานทันตกรรม 1 24,780 ผลการคัดเลือก 188
2019-10-15 11:48

1757 views

2019-09-27 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักวิชาการศึกษา) งานบริการการศึกษา 1 17,060 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. 187
2019-10-29 16:54

4971 views

2019-09-13 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์ 1 17,060 ผลการคัดเลือก 186
2019-11-12 17:09

5198 views

2019-08-30 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) งานนโยบายและแผน 2 17,060 ผลการคัดเลือก 185
2019-10-21 15:14

1166 views

2019-10-09 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 26,130 ผลการคัดเลือก 184
2019-09-20 15:11

7506 views

2019-08-16 พนักงานประจำ นายแพทย์(แพทย์ใช้ทุน (Intern)) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 70 24,780 ผลการคัดเลือก คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ตามที่ภาควิชากำหนด ให้ติดต่อที่ภาควิชาโดยตรง 183
2019-07-02 10:10

155 views

2019-10-31 พนักงานชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1,000 ยกเลิกประกาศ ทดสอบระบบ *****TEST***** 181
2019-11-19 14:37

714 views

2019-08-13 พนักงานชั่วคราว นักกายอุปกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 17,060 ผลการคัดเลือก 179
2019-08-14 11:07

1165 views

2019-06-24 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา 1 18,220 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 178
2019-08-30 17:08

789 views

2019-06-21 พนักงานชั่วคราว นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา 1 22,470 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ กรุณาแนบคุณวุฒิปริญญาโทมาด้วย 177
2019-09-05 17:23

10208 views

2019-06-14 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บุคคล) งานบริหารงานบุคคล 1 17,060 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 176
2019-07-05 14:16

1686 views

2019-06-03 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม งานบริการจ่ายยา 1 10,270 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 175
2019-06-27 13:57

1919 views

2019-06-03 พนักงานชั่วคราว เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม 5 24,780 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 174
2019-11-04 16:15

1265 views

2019-12-30

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 2 41,000 ขยายเวลารับสมัคร 173
2019-06-27 13:56

1270 views

2019-05-13 พนักงานชั่วคราว พยาบาล ภาควิชาจักษุวิทยา 1 18,220 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 172
2019-06-10 14:06

1412 views

2019-04-23 พนักงานชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม งานผลิตยา 2 10,270 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ 5 มิ.ย. 62 เป็นวันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ห้อง 701 171
2019-05-17 16:12

1235 views

2019-04-24 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) งานนโยบายและแผน 2 17,060 ประกาศผลสอบข้อเขียน 170
2019-03-26 08:55

1017 views

2019-09-30

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 0 9,340 ประกาศรับสมัคร 169
2019-06-27 13:58

2152 views

2019-05-01 พนักงานชั่วคราว พนักงานปฏิบัติงาน(นักประชาสัมพันธ์) งานประชาสัมพันธ์ 1 17,060 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ อายุไม่เกิน 30 ปี 168
2019-05-23 16:02

1464 views

2019-03-25 พนักงานชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ) งานประชาสัมพันธ์ 1 11,120 ผลการคัดเลือก 167
2019-04-09 08:52

704 views

2019-03-15 พนักงานชั่วคราว พยาบาล งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1 18,220 ผลการคัดเลือก เป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 161
2019-05-29 14:52

1026 views

2019-03-29 พนักงานชั่วคราว พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน) งานบริหารงานวิจัย 1 9,340 ผลการคัดเลือก ปฏิบัติงานดูแล เลี้ยง ผลิตสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย หมู เป็นต้น 160
2019-06-18 10:39

1180 views

2019-03-29 พนักงานชั่วคราว นักเวชสถิติ งานบริหารงานวิจัย 1 17,060 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 159
2019-05-14 10:05

787 views

2019-03-29 พนักงานประจำ พยาบาล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 18,220 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 158
2019-03-20 11:32

1303 views

2019-02-15 พนักงานประจำ พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 18,220 ผลการคัดเลือก หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ 138
2019-05-15 08:34

1139 views

2019-01-04 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 37,000 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 137
2018-11-12 09:40

796 views

2018-10-16 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 3 37,000 ผลการคัดเลือก 136
2018-08-17 10:08

581 views

2018-07-31 พนักงานประจำ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 124
2018-06-21 09:05

622 views

2018-06-15 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 5 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 110
2018-01-10 14:03

705 views

2018-01-31

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4 37,000 ขยายเวลารับสมัคร 71
2017-08-28 09:04

551 views

2017-08-18 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 66
2017-05-22 15:23

262 views

2017-06-23

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 37,000 ประกาศรับสมัคร 57
2017-07-12 08:52

394 views

2017-06-30 พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 3 37,000 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 43
2017-04-05 10:41

262 views

2017-04-28

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 1 37,000 ประกาศรับสมัคร 42
2017-02-20 11:14

400 views

2017-03-20

หมดเขตรับสมัคร

พนักงานประจำ อาจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา 1 24,000 ประกาศรับสมัคร สาขาทัศนมาตรศาสตร์ 35