ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Clinical Epidemiology and Clinical Statistics
Faculty of Medicine Chiang mai University

ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิตศาสตร์คลินิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เงื่อนไขการขอรับบริการปรึกษาทางด้านงานวิจัย


ศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่อให้บริการรับปรึกษางานวิจัยทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้คำบริการด้านการวางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การบริการทางวิชาการเป็นหลัก เงื่อนไขในการให้บริการจะพิจารณาตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกตามความเหมาะสมของโครงงานวิจัย โดยจะพิจารณาให้บริการปรึกษางานวิจัยตามโครงการวิจัยที่ท่านได้กรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา และยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฯกำหนดไว้ดังนี้

  1. ผู้ขอรับบริการเป็นอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาให้ครบถ้วน (กรณีที่เป็นโครงการใหม่)
  3. กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันที่มาปรึกษา
  4. ผู้ขอรับบริการที่เคยกรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาผ่านทาง website แล้ว และต้องการขอรับคำปรึกษาต่อเนื่อง กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาต่อเนื่อง (โครงการวิจัยเก่า)
  5. เมื่อเสร็จขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยระบาดวิทยาฯ เพื่อกำหนดการนัดหมาย หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานะและยืนยันการนัดหมายด้วยตนเอง หลังวันที่ลงทะเบียน 7 วันทำการ และหากภายใน 7 วันทำการ โครงการวิจัยของท่านยังไม่ได้รับการนัดหมาย กรุณาติดต่อคุณสาธิยา สาริขิต เบอร์ภายใน (0)53 935 264
  6. ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการทาง Email หลังจบการให้บริการทุกครั้งที่ขอรับคำปรึกษา

บุคคลภายนอกสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณาติดต่อ คุณสาธิยา สาริขิต เบอร์ภายใน (0)53 935 264


คู่มือการใช้งาน User Manual


  1. เมื่อต้องการเข้าใช้ระบบ ต้องสมัครสมาชิก ไปที่ Sign up
  2. เมื่อสมัครแล้ว Login

สามารถอ่านคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี้ Download