คุณภาพอากาศดี

ค่า PM 2.5

11 µg./m3

อุณหภูมิ

29.0 °C

ความชื้นในอากาศ

99.9%

ดัชนีคุณภาพอากาศ

45 AQI-Us

ค่า PM 10

19 µg./m3

ค่า PM 1.0

13 µg./m3