คุณภาพอากาศปานกลาง

ค่า PM 2.5

20 µg./m3

อุณหภูมิ

23.1 °C

ความชื้นในอากาศ

99.9%

ดัชนีคุณภาพอากาศ

67 AQI-Us

ค่า PM 10

33 µg./m3

ค่า PM 1.0

19 µg./m3