คุณภาพอากาศดี

ค่า PM 2.5

2 µg./m3

อุณหภูมิ

27.7 °C

ความชื้นในอากาศ

99.9%

ดัชนีคุณภาพอากาศ

8 AQI-Us

ค่า PM 10

6 µg./m3

ค่า PM 1.0

1 µg./m3