คุณภาพอากาศปานกลาง

ค่า PM 2.5

32 µg./m3

อุณหภูมิ

21.8 °C

ความชื้นในอากาศ

84.5%

ดัชนีคุณภาพอากาศ

92 AQI-Us

ค่า PM 10

50 µg./m3

ค่า PM 1.0

26 µg./m3