คุณภาพอากาศดี

ค่า PM 2.5

7 µg./m3

อุณหภูมิ

28.1 °C

ความชื้นในอากาศ

99.9%

ดัชนีคุณภาพอากาศ

29 AQI-Us

ค่า PM 10

12 µg./m3

ค่า PM 1.0

9 µg./m3