คุณภาพอากาศปานกลาง

ค่า PM 2.5

35 µg./m3

อุณหภูมิ

25.9 °C

ความชื้นในอากาศ

91.6%

ดัชนีคุณภาพอากาศ

99 AQI-Us

ค่า PM 10

60 µg./m3

ค่า PM 1.0

33 µg./m3